Kvalifikácie

Vyšší zváračský personál zastáva v štruktúre výrobných podnikov funkciu riadiaceho a technicky vzdelaného personálu. Vzdelávanie a certifikácia vychádza z požiadaviek dokumentov EWF/IIW a požiadaviek národných a medzinárodných noriem. V súčasnosti ATB poskytuje prípravu na certifikáciu v kvalifikačných stupňoch Zváračský inžinier a Zváračský technológ podľa Doc.IAB-252r3-16 a normy STN EN ISO 14731

Európsky/Medzinárodný zváračský inžinier je pracovník koordinujúci zváranie, s
úplnými technickými vedomosťami, spôsobilý podľa STN EN ISO 14731 riadiť
prípravu, zhotovovanie, dozor a skúšanie v rozsahu všetkých úloh a zodpovedností vo
zváračskej výrobe.


Európsky/Medzinárodný zváračský technológ je pracovník koordinujúci zváranie,
ktorého technické vedomosti podľa STN EN ISO 14731 sú dostatočné na prípravu,
zhotovovanie, dozor a skúšanie v rozsahu úloh a zodpovedností vo zváračskej výrobe vo
vybranej, alebo vymedzenej technickej oblasti.