Vznik a pôsobenie pracoviska ATB

Autorizované vzdelávacie pracovisko vyšších zváračských odborníkov v pôsobnosti Katedry kvality a strojárskych technológií (označenie ATB) nadväzuje na prácu ATB pri TF, ktorá začala pred dvoma desaťročiami. ATB v pôsobnosti KKST vzniklo na základe súhlasu AS TF so zmenou Štatútu TF SPU a schválenia ATB 16.5.2017 Uznesením AS SPU 6/17/17 v podobe Dodatku č. 2 k Štatútu Technickej fakulty SPU v Nitre ako účelové pracovisko pre organizovanie kurzov na získanie diplomov a certifikátov vyšších zváračských odborníkov.

Zakladateľom pôvodného ATB pri TF bol prof. Ing. Rudolf Tolnai, CSc. Spočiatku vzhľadom na charakter bývalej Mechanizačnej fakulty boli organizované prípravné kurzy pre získanie kvalifikácie Európsky zváračský špecialista (EWS). Neskôr, hlavne po akceptovaní Technickej fakulty vo FEANI, sa rozšírila ponuka o prípravné kurzy vyžadujúce úplne stredoškolské odborné vzdelanie, resp. vysokoškolské vzdelanie.