Vstupné požiadavky:

IWE: ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa technického zamerania, resp. študent min. 3. ročníka bakalárskeho štúdia

 

Získané schopnosti:

  • Absolvent získa podrobné, prakticky orientované vedomosti z oblasti technológie zvárania na úrovni postgraduálneho štúdia.
  • Absolvent získa vedomosti o medzinárodných, európskych a národných normách v oblasti zvárania, zabezpečení kvality výroby a inžinierskych aplikáciách vo výrobe.
  • Absolvent je schopný vykonávať vysoko kvalifikované funkcie v priemysle, napr. v oblasti navrhovania a výroby zváraných konštrukcií, zabezpečenia kvality, výskumu, vývoja, atď.
  • Absolvent získa po úspešnom ukončení kurzu diplomy európsky a medzinárodný zváračský inžinier a národný certifikát.
  • Absolvent získa kvalifikáciu v oblasti zvárania, ktorá je podmienkou výkonu funkcie koordinátora zvárania v rozsahu úplných požiadaviek podľa STN EN ISO 14731

 

Obsahová náplň:

Kurz má rozsah 448 vyučovacích hodín, z toho 20% praktická príprava v laboratóriách.

Kurzy sú organizované v blokových sústredeniach s dĺžkou trvania jedného bloku 1-5 dní.

Obsahová náplň je rozdelená do 4 oblastí:

  • Materiály a ich správanie sa pri zváraní,
  • Zváracie procesy a zariadenia,
  • Konštrukcie a navrhovanie,
  • Inžinierske aplikácie.

Kurzy sú vedené ako dvojetapové, s priebežným testovaním po vstupnej časti.

Po absolvovaní je účastníkom vydané osvedčenie o absolvovaní prípravného kurzu.

Kurzy sú ukončené skúškou pozostávajúcou z písomných testov a odbornej rozpravy. Úspešní absolventi získajú medzinárodný a európsky diplom, ako aj medzinárodné/európske a národné certifikáty.

 

Výška poplatku: cca 1700,- € (vrátane DPH)

 

Prihlásovanie účastníkov a spôsob úhrady poplatku:

Záujemcovia sa prihlasujú osobne, e-mailom alebo telefonicky u vedúceho kurzu, prípadne v kancelárii katedry. Poplatok uhradí účastník po prihlásení prevodom na účet ATB.