Poslanie a úlohy ATB

Hlavným účelom ATB je:

  • umožňovať zvýšenie a rozšírenie kvalifikácie hlavne pre študentov TF SPU ako aj externých záujemcov organizovaním prípravných kurzov na získanie kvalifikácie vyšších zváračských odborníkov prednostne stupňov EWE/IWE a EWT/IWT,
  • vytvárať motiváciu pre rozširovanie a prehlbovanie odbornosti lektorov v kurzoch z TF SPU ako aj z externého prostredia, hlavne z priemyslu,
  • zabezpečovať podmienky pre praktickú a laboratórnu výučbu účastníkov kurzov zdokonaľovaním materiálno-technického vybavenia pracoviska,
  • spolupracovať s priemyslom pri posilňovaní praktických znalostí účastníkov kurzu,
  • poskytovať záujemcom z praxe konzultačnú a expertíznu činnosť.