Autorizované vzdelávacie pracovisko (ATB)

Autorizované vzdelávacie pracovisko vyšších zváračských odborníkov v pôsobnosti Katedry kvality a strojárskych technológií (označenie ATB) nadväzuje na prácu ATB pri TF, ktorá začala pred dvoma desaťročiami. ATB v pôsobnosti KKST vzniklo na základe súhlasu AS TF so zmenou Štatútu TF SPU a schválenia ATB 16.5.2017 Uznesením AS SPU 6/17/17 v podobe Dodatku č. 2 k Štatútu Technickej fakulty SPU v Nitre ako účelové pracovisko pre organizovanie kurzov na získanie diplomov a certifikátov vyšších zváračských odborníkov.

Pracovisko je súčasťou štruktúry vzdelávacích pracovísk koordinovaných a dozorovaných Výskumným ústavom zváračským ako Autorizovaným nominovaným orgánom (ANB) Európskej zváračskej federácie pre zváranie, spájanie a rezanie (ďalej len  EWF) a Medzinárodného zváračského inštitútu (ďalej len IIW) na Slovensku. ANB vykonáva pravidelné audity ATB a následne udeľuje certifikáty oprávňujúce vykonávať prípravné vzdelávacie kurzy, v súčasnosti Európsky/Medzinárodný zváračský inžinier (European/International Welding Engineer, IWE) a Európsky/Medzinárodný zváračský technológ (European/International Welding Technologist) v súlade s predpismi EWF a IIW.

História    |    Poslanie    |    Zamestnanci